Cabo Velas Airport, Nicoya, Costa Rica (TNO, MRCV)