Kabri Dehar Airport, Kabri Dehar, Ethiopia (ABK, HAKD)