Mineralnyye Vody Airport, Mineralnye Vody, Russia (MRV, URMM)