Shaikh Zaid Airport, Rahim Yar Khan, Pakistan (RYK, OPRK)