Sheikh ul Alam Airport, Srinagar, India (SXR, VISR)