Tonopah Test Range Airport, Tonopah, United States (N, KTNX)